Informacja półroczna w 2018 roku - jak przygotować?

Gdy inni pracownicy cieszą się urlopem i wakacjami, w dziale finansowym sprawozdanie goni sprawozdanie, a każda minuta jest dla Skarbników na wagę złota. Sporządzenie sprawozdań finansowych w zakresie budżetu JST, planów finansowych jednostek organizacyjnych Urzędu, opracowanie okresowych ocen, analiz, sprawozdań z wykonywania budżetu to tylko niektóre z często niedocenianych obowiązków. Wydaje się, że całkiem niedawno uchwalano budżet na rok 2018, a już pora podjąć prace związane z przygotowaniem informacji półrocznej z wykonania budżetu, w tym o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Gdy piętrzą się bieżące obowiązki i zadania, warto skorzystać z narzędzi usprawniających. Podczas tworzenia informacji półrocznej wykonywanie innych czynności analitycznych zostaje często spowolnione, a niekiedy wręcz uniemożliwione. Zamiast efektywnie dobierać instrumenty finansowe i rozeznawać możliwości inwestycyjne, sporą cześć czasu pochłania opracowywanie skomplikowanych zestawień tabelarycznych. Warto zatem wykorzystać dostępne na rynku narzędzie umożliwiające automatyczne wygenerowanie informacji półrocznej, aby w kilka minut przygotować potrzebne dokumenty.

Zakres informacji półrocznej w 2018 roku

Utworzenie informacji finansowej za pierwsze półrocze roku budżetowego 2018, w tym o kształtowaniu się WPF, jest ważnym elementem kontroli gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Pozwala ona na okresową ocenę realizacji założeń przyjętych w uchwale budżetowej. Przygotowany dokument może być wykorzystywany do podejmowania niezbędnych działań stanowiących reakcję na ewentualne zagrożenia w realizacji budżetu. Ustawodawca nałożył na Zarząd JST obowiązek przedstawiania informacji półrocznej organowi stanowiącemu JST i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 31 sierpnia.

Zakres prezentowanej informacji półrocznej obejmuje dane finansowe dotyczące przebiegu wykonania budżetu za I półrocze, kształtowania się WPF, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informację, o której mowa w art. 265 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. W natłoku innych obowiązków związanych z planowaniem i sprawozdawczością, najlepszym rozwiązaniem może okazać się szybkie przygotowanie tego dokumentu za pomocą programu WPF Asystent 6.

Krok 1 – Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z objaśnieniami opisowymi

Wykorzystując program WPF Asystent 6 można w szybki i łatwy sposób przygotować informację półroczną z wykonania budżetu, w tym o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wybór funkcji Kreator informacji półrocznej pozwala w kilka sekund przygotować statystyki wykonania budżetu po II kwartale. W zakładce wykonanie WPF wyświetli się pierwotny plan na dany rok budżetowy wynikający z Uchwały WPF, plan budżetu wynikający z ostatniej Zmiany WPF na półrocze oraz wykonanie budżetu po II kwartale oraz procentowy stosunek wykonania planu względem ostatniej zmiany WPF. Prezentację informacji półrocznej można dodatkowo poszerzyć poprzez dodanie wierszy dotyczących kształtowania się WPF w kolejnych latach.

informacja półroczna 2018 WPF Asystent 6

Ryc. 1. Informacja półroczna o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wygenerowana za pomocą programu WPF Asystent 6

Oprócz zestawienia tabelarycznego, dotyczącego kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 roku, w programie generowane są również automatyczne objaśnienia w formie opisowej, prezentujące najważniejsze informacje dotyczące realizacji WPF.

informacja półroczna opis 2018 WPF Asystent 6

Ryc. 2. Informacja opisowa o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wygenerowana za pomocą programu WPF Asystent 6

Krok 2 – Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków budżetowych po II kwartale

Program WPF Asystent 6 umożliwia także przedstawienie przebiegu wykonania dochodów i wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, w układzie tabelarycznym informacji półrocznej na podstawie Rb27s i Rb28s. Na podstawie sprawozdań finansowych, program automatycznie przeliczy wartości i wygeneruje informację półroczną z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

informacja półroczna dochody 2018 WPF Asystent 6

Ryc. 3. Informacja półroczna o wykonaniu dochodów budżetowych wygenerowana za pomocą programu WPF Asystent 6 (z podziałem na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej)

informacja półroczna dochody 2018 WPF Asystent 6

Ryc. 4. Informacja półroczna o wykonaniu wydatków budżetowych wygenerowana za pomocą programu WPF Asystent 6 (z podziałem na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej)

Krok 3 – Informacja o wykonaniu wydatków budżetowych po II kwartale w podziale na grupy paragrafów wydatkowych – nowość!

W oparciu o nasz autorski moduł przyporządkowujący wykonanie wydatków do poszczególnych grup wydatkowych, zgodnie z klasyfikacją budżetową, możemy szybko wygenerować dla Państwa gotowe zestawienie.

informacja półroczna dochody 2018 WPF Asystent 6

Ryc. 5. Informacja półroczna o wykonaniu wydatków budżetowych wygenerowana za pomocą programu WPF Asystent 6 (w podziale na grupy wydatkowe)

Krok 4 – Informacja półroczna dotyczącą stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Przy pomocy programu WPF Asystent 6 można także w łatwy sposób wykonać informację półroczną dotyczącą kształtowania się przedsięwzięć w WPF. W tym celu wystarczy wybrać do porównania dwa dokumenty WPF – uchwałę WPF na 1.01.2018r. oraz ostatnią zmianę WPF w I półroczu. Program automatycznie porówna przedsięwzięcia zawarte w obu tych dokumentach i utworzy informację zbiorczą. Po uzupełnieniu danych dotyczących wykonania poszczególnych przedsięwzięć po II kwartale, program automatycznie przeliczy pozostałe wartości.

informacja półroczna dochody 2018 WPF Asystent 6

Ryc. 6. Informacja półroczna o kształtowaniu się przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej wygenerowana w programie WPF Asystent 6

Kilka sekund i gotowe. Zobacz jakie jeszcze funkcje posiada WFP Asystent 6!

Autor

Marzena Hoffmann

Marzena Hoffmann

06.08.2018