§ 1.
Organizator

Organizatorem szkoleń jest Curulis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy Placu Wiosny Ludów 2 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000432301, o numerze NIP: 783-169-14-99, REGON: 302201928 oraz kapitale zakładowym 15.000,00 zł.

§ 2.
Uczestnicy

Uczestnikami szkoleń są pracownicy jednostek samorządu terytorialnego oraz osoby związane zawodowo z tematyką finansów samorządowych.

§ 3.
Zasady uczestnictwa

1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest zgłoszenie uczestnictwa, które odbywa się na elektronicznej karcie zgłoszeniowej dostępnej na www.curulis.pl.

2. Zgłoszenie uczestnictwa może również nastąpić:

  • drogą elektroniczną na adres mailowy: szkolenia@curulis.pl
  • drogą listową na adres: Curulis Sp. z o.o., ul. Kazimierza Wielkiego 5C/180,Poznań 61-863
  • faksem: (61) 626 26 48

3. Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia formularza rejestracyjnego.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza rejestracyjnego błędnych danych uczestnika.

5. Każdy zarejestrowany uczestnik otrzymuje podczas szkolenia materiały szkoleniowe.

6. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa w szkoleniu sygnowany przez wykładowcę. W razie zmian danych osobowych uczestników szkolenia w terminie późniejszym niż 3 dni robocze przed szkoleniem, nowemu uczestnikowi nie przysługuje certyfikat.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania listą uczestników i publikowania nazw jednostek samorządowych, których pracownicy wzięli udział w szkoleniu.

8. Podczas szkoleń Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne i video. Uczestnictwo w wydarzeniach jest połączone z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku każdego z uczestników, prelegentów i prowadzących w materiałach informacyjnych i promocyjnych. Osoba, która takiej zgody nie wyrazi zobowiązana jest do poinformowania środkami komunikacji elektronicznej o rezygnacji najpóźniej następnego dnia po odbytym szkoleniu.

9. Koszt przejazdu na szkolenie uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

§ 4.
Płatności

1. Płatności za szkolenia dokonuje się na podstawie wystawionej i przekazanej na szkoleniu faktury VAT z czternastodniowym terminem płatności. Faktura wystawiana jest z datą sprzedaży przypadającą na dzień szkolenia.

2. Faktury za szkolenie są zwolnione z podatku VAT jeśli płatność nastąpi ze środków publicznych, w pozostałych przypadkach cena szkolenia zostanie powiększona o 23% VAT

3. Chęć zmiany terminu płatności należy zgłaszać przed szkoleniem w uwagach przy zapisie.

4. W przypadku wystawienia duplikatu, bądź wydłużenia terminu płatności faktury po szkoleniu, Organizator jest uprawniony do wystawienia nowej (dodatkowej) faktury za poniesione koszty administracyjne w wysokości 10 zł netto.

5. Organizator może wprowadzać zniżki lub promocje na wybrane szkolenia, zgodnie z warunkami zawartymi w karcie zgłoszeniowej.

§ 5.
Rezygnacja

Bezpłatnej rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać na 7 dni przed terminem szkolenia. Rezygnacja po terminie 7 dni, skutkuje naliczeniem 50% kosztów szkolenia bez względu na powód nieobecności. W przypadku rezygnacji w dniu szkolenia lub nieobecności wcześniej nie zgłaszanej, uczestnik zobowiązany jest do pokrycia 100% kosztów szkolenia.

§ 6.
Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo – w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych – do odwołania, lub przełożenia szkolenia, o czym poinformuje uczestników najpóźniej na tydzień przed planowanym terminem szkolenia.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowców z przyczyn od niego niezależnych.

3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia i zobowiązuje się do publikacji na stronie internetowej aktualnych informacji.

4. Uczestnicy są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Wysłanie karty zgłoszeniowej oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także zobowiązanie do przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między uczestnikiem a Organizatorem.