Obligacje komunalne emitowane przez JST i spółki komunalne to znakomita alternatywa dla tradycyjnego kredytu. W wielu przypadkach obligacje komunalne są szybszą i bardziej elastyczną forma pozyskania kapitału.

Dla kogo?

Emisja obligacji możliwa jest zarówno przez spółki komunalne (zakładane m.in przez gminę, powiat, miasto) jak i przez JST. Nasza współpraca w celu wyemitowania obligacji komunalnych skierowana jest do Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów, Starostów, Prezesów Zarządów, Skarbników i Księgowych.

Czego mogą Państwo oczekiwać?

W ramach współpracy całkowicie przejmujemy ciężar zabiegania o pozyskanie środków. Efekty usługi mogą być następujące:
 • Opracowanie analizy zdolności kredytowej:
  • wyznaczenie wysokości emisji obligacji komunalnych;
  • wyznaczenie bezpiecznych granic zadłużenia;
  • wyznaczenie optymalnego ekonomicznie okresu spłaty zobowiązania;
  • analiza wrażliwości wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych;
 • Przygotowanie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych;
 • Przeprowadzenie spotkań z przedstawicielami organu stanowiącego bądź nadzorczego wraz z prezentacją założeń programu emisji oraz wyjaśnieniem całej procedury emisji obligacji;
 • Sporządzenie wniosku o opinię RIO;
 • Organizacja konkursu (sporządzenie SIWZ) lub przeprowadzenie negocjacji - zaproszenie potencjalnych agentów emisji obligacji komunalnych, prowadzenie postępowania, udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień;
 • Opiniowanie ofert, opracowanie protokołów, wybór agenta emisji;
 • Opiniowanie umowy z agentem emisji.

Obligacje komunalne mogą stanowić jeden ze sposobów na uzyskanie dodatkowych środków finansowych przez jednostki samorządu terytorialnego. Obligacje komunalne to doskonała alternatywa wobec kredytu bankowego, nic więc dziwnego, że na taki sposób finansowania przedsięwzięć decyduje się coraz większa liczba samorządów. Otrzymane w ten sposób środki można wykorzystać np. jako wkład w inwestycję współfinansowaną ze środków unijnych lub też na spłatę zadłużenia.

Dzięki procedurze emisji obligacji komunalnych gminy, powiaty oraz województwa mogą pozyskiwać kapitał bezpośrednio na rynku, a następnie wykorzystać go między innymi na realizację zadań, które nie znajdują pokrycia finansowego w dochodach.

Zdolność do emisji obligacji komunalnych została przyznana samorządom w art. 82 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, natomiast precyzyjnie sformułowana we właściwych przepisach ustrojowych (ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o samorządzie powiatowym, ustawa o samorządzie województwa).

Spośród wielu możliwości finansowania inwestycji przez Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST) to właśnie emisja obligacji komunalnych w wielu przypadkach okazuje się rozwiązaniem najbardziej opłacalnym. Proces emisji niesie za sobą mnóstwo korzyści dla obu stron, a więc zarówno dla JST, jak i dla potencjalnych nabywców, inwestorów wspierających rozwój danego regionu. Do najważniejszych zalet należy zaliczyć:

 • emitent uzyskuje pełne prawo do ustalania warunków wykupu tych papierów wartościowych, jak i do ustalania wysokości oprocentowania wypłacanego nabywcom, dzięki czemu może być ono niższe niż przy kredycie bankowym;
 • w przeciwieństwie do comiesięcznego uiszczania odsetek przy kredycie, proces emisji obligacji komunalnych najczęściej pozwala na ich wypłatę jednorazowo na koniec roku;
 • jednostki samorządowe są zwolnione z płacenia podatku dochodowego od obligacji;
 • możliwość wstępnego finansowania inwestycji przy staraniu się o środki z Unii Europejskiej;
 • zaangażowanie lokalnych mieszkańców w rozwój regionu;
 • emisja obligacja komunalnych może stanowić uzupełnienie finansowania tych inwestycji, których nie można w całości opłacić ze środków unijnych.

Wypuszczane przez gminę obligacje komunalne są jednymi z najbezpieczniejszych papierów wartościowych, co czyni je atrakcyjnymi dla potencjalnych inwestorów. W ramach polityki rozwoju regionu gmina może obniżać wysokość oprocentowania na rzecz lokalnych ulg dla mieszkańców wykupujących obligacje. Zachętą mogą być na przykład niższe stawki podatkowe stosowane w danym regionie.

Ponieważ zgodnie z przepisami zadłużenie się przez gminę emisją obligacji komunalnych nie wymaga stosowania się do ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), cały proces jest naprawdę prosty i może być w pełni kontrolowany przez JST.

Przed wypuszczeniem papierów wartościowych Jednostka Samorządu Terytorialnego jest zobowiązana do wykonania kompleksowej analizy ekonomicznej oraz formalnoprawnej. Jej funkcją jest przede wszystkim dokładne ustalenie celu, na który zostaną spożytkowane pozyskane pieniądze. Proces emisji powinien być także w odpowiedni sposób zabezpieczony, na przykład gwarancjami udzielanymi przez Narodowy Bank Polski lub przez inną gminę. Analizy muszą zawierać także szczegółowe dane na temat aktualnej sytuacji ekonomicznej na lokalnym rynku. Należy dodatkowo określić potencjalną grupę odbiorców obligacji komunalnych oraz oszacować koszty powstałego w wyniku ich emisji długu.

Przygotowane przez JST analizy są następnie weryfikowane przez organy samorządowe, które poprzez osobną uchwałę mogą wydać zgodę na emisję. Rozpoczęcie procesu emisji zazwyczaj jest realizowane w formie oferty publicznej. Istnieje możliwość jej pominięcia i skierowania oferty wykupu obligacji komunalnych wyłącznie określonym podmiotom. Sytuacja ta może mieć miejsce jednak tylko wtedy, gdy liczba adresatów jest nie większa niż 100.

Nie zawsze istnieje możliwość skorzystania z emisji obligacji komunalnych. Warunkiem koniecznym do spełnienia jest uzyskanie odpowiedniego wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych. W przypadku, gdy zastosowanie obligacji komunalnych nie jest możliwe, warto zapoznać się z obligacjami przychodowymi.

Kontakt ekspercki

Aleksandra Hochenzy

Aleksandra Hochenzy

Kierownik dz. ekonomicznego
61 880 11 10 (nowy nr)
a.hochenzy@curulis.pl
Miejska Górka - realizacja emisji obligacji przez gminę

Obligacje komunalne - realizacje

Emisja obligacji przez gminę Miejska Górka

Jednym z planów inwestycyjnych Gminy Miejska Górka była budowa hali widowisko-sportowej w latach 2017-2018. Nakłady, jakie Gmina chciała przeznaczyć na tą inwestycje sięgały aż 12,3 mln zł. W związku z ograniczoną ilością zasobów własnych Gminy, konieczne było zapewnienie środków na sfinansowanie inwestycji z zewnętrznych środków zwrotnych. Wybór obligacji komunalnych okazał się wyborem oczywistem gdyż władze Gminy wielokrotnie finansowały realizację z inwestycji obligacji. Szybkość, łatwość i elastyczność to głowne zalety korzystania z obligacji komunalnych, znane Gminie wcześniej. Czytaj więcej...

Referencje

Zapytaj o szczegóły

Zapytaj o wycenę potencjalnej współpracy.

Nie czekaj, wstępną odpowiedź na swoje pytania możesz uzyskać od razu. Skorzystaj z wbudowanego chata (kliknij "Skontaktuj się!").