Uchwała reklamowa i opłata reklamowa w Milanówku

Przygotowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń
Centrum Milanówka

Dlaczego uchwała reklamowa?

Milanówek to miasto o szczególnie cennych walorach krajobrazowych i architektonicznych. Swój układ przestrzenny zawdzięcza koncepcji miasta-ogrodu, który opiera się na połączeniu miejskiego krajobrazu z naturą. Problemem w Mieście stał się chaos przestrzenny, spowodowany zwiększającą się liczbą reklam i ich pogarszającym się stanem technicznym.

Władze Milanówka, w celu uporządkowania przestrzeni i przywrócenia estetyki w Mieście, zdecydowały się na opracowanie kodeksu krajobrazowego (reklamowego), który umożliwia określenie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.

Jak realizowano usługę?

Inwentaryzacja reklam Milanówek

Prace nad kodeksem krajobrazowym rozpoczęły się w kwietniu 2017 roku. Pierwszym etapem była analiza dokumentów planistycznych i strategicznych. Pozwoliła ona ustalić obecne regulacje w Mieście w zakresie sytuowania reklam, ogrodzeń i obiektów małej architektury. Następnie przygotowano inwentaryzację, dzięki której określono liczbę, rodzaj i lokalizację reklam.

Kodeks krajobrazowy, jako akt prawa miejscowego, wymaga dokładnego zrozumienia i uzyskania akceptacji mieszkańców. Z tego względu dużo uwagi poświęcono konsultacjom społecznym. Na przełomie maja i czerwca 2017 roku przeprowadzono ankietę, która wykazała, że mieszkańcy aprobują podjęte działania na rzecz poprawy estetyki Miasta. Konsultacje społeczne pozwoliły również na określenie skali problemu i oczekiwań mieszkańców w zakresie zmian w przestrzeni publicznej.

Analiza dokumentów planistycznych, inwentaryzacja reklam i zebrane opinie mieszkańców były powodem, dla którego zdecydowano się podzielić Miasto na trzy obszary o różnych regulacjach i stworzyć projekt kodeksu krajobrazowego.

Nieodłącznym elementem każdego etapu prac było informowanie mieszkańców o ich postępach. Mogli oni zapoznać się z wynikami inwentaryzacji, konsultacji społecznych oraz brać udział w przedstawieniu swoich propozycji do projektu uchwały.

Gmina Milanówek

Co dalej?

Prace nad uchwałą nadal trwają. Po rozpatrzeniu wstępnych uwag i propozycji mieszkańców, projekt uchwały trafi do właściwych organów w celu jego uzgodnienia i zaopiniowania, a następnie zostanie wyłożony do publicznego wglądu. Po tym etapie możliwe będzie uchwalenie kodeksu krajobrazowego, a następnie wprowadzenie opłaty reklamowej.

Dowiedz się więcej

Specjalizujemy się w przygotowywaniu gmin do wprowadzenia uchwały reklamowej. Współpracujemy w tym zakresie przede wszystkim z gminami leżącymi w dużych aglomeracjach miejskich (jak Tarnowo Podgórne, Łomianki, Milanówek) czy przy istotnych szlakach komunikacyjnych (jak Nowa Sól).
Zobacz ofertę