Subrogacja długu Gminy Byczyna

Restrukturyzacja 16,2 mln zł z łącznej kwoty 21,6 mln zł długu
złamanie wskaźnika art. 243

Dlaczego subrogacja?

Zadłużenie Gminy Byczyna na koniec 2015 roku wynosiło 21,6 mln zł, a zgodnie z harmonogramami wynikającymi z zawartych wówczas umów, spłata zobowiązań powinna nastąpić do 2024 roku. W latach 2018-2020 wysokość rat kapitałowych i odsetek powodowała istotne ryzyko niespełnienia relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Chcąc uniknąć konieczności uchwalania i realizowania programu postępowania naprawczego, władze Gminy podjęły decyzję o przeprowadzeniu restrukturyzacji zadłużenia Gminy (rozłożenia spłaty w czasie oraz zmniejszenia obciążenia związanego z obsługą zadłużenia).

Z uwagi na ograniczenia wynikające z ustawy o finansach publicznych, nie było możliwe dokonanie restrukturyzacji zadłużenia w drodze zaciągnięcia kredytu lub emisji obligacji z przeznaczeniem na wcześniejszą spłatę zobowiązań. Szansę na rozwiązanie problemu Gminy tworzyło przejęcie zobowiązań z art. 518 §1 pkt 3 kodeksu cywilnego (tzw. subrogacja długu).

Byczyna rynek

Jak realizowano usługę?

Prace rozpoczęto od szczegółowej analizy sytuacji finansowej i założeń zawartych w WPF Gminy Byczyna. Uwzględniając zapisy zawartych umów kredytowych i pożyczkowych, sporządzono symulacje finansowe z różnymi wariantami subrogacji długu Gminy (z uwzględnieniem różnych kwot restrukturyzowanych zobowiązań oraz harmonogramu spłat), rekomendując optymalny dla Gminy wariant. Ostateczną wartość zobowiązań, jaką przeznaczono do restrukturyzacji ustalono na poziomie 16.227.573,64 zł.

Procedurę przejęcia zobowiązań Gminy Byczyna rozpoczęto od przygotowania uchwały. Po podjęciu stosownej uchwały, wszczęto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na przejęcie długoterminowych zobowiązań finansowych Gminy Byczyna. W toku postępowania udzielono szczegółowych wyjaśnień i przekazano szereg dokumentów, które ułatwiły ocenę wiarygodności kredytowej Gminy. Ostatecznie poddano ocenie złożone oferty w postępowaniu i zaopiniowano projekt umowy.

Miejska Górka

Jakie osiągnięto efekty?

Postępowanie przetargowe na przejęcie zobowiązań Gminy Byczyna rozstrzygnięto pozytywnie. Zawarcie umowy z bankiem, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, pozwoliło na zaplanowanie nowego harmonogramu spłat zobowiązań dostosowanego do możliwości finansowych Gminy. W wyniku przeprowadzonego postępowania uległa znaczącej poprawie relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia w 2018 roku z poziomu 9,76% zmniejszono do 3,45%, zapewniając określone bezpieczeństwo finansowe Gminy.

Dzięki przeprowadzonemu postępowaniu uległy poprawie możliwości inwestycyjne i kredytowe Gminy. Szacowane na 2018 r. w WPF Gminy wydatki majątkowe, przed przeprowadzeniem postępowania, kształtowały się na poziomie 1,3 mln zł. Na skutek zmniejszenia kosztów obsługi zadłużenia, zdolność inwestycyjna Gminy w 2018 r. zwiększyła się do poziomu 3,4 mln zł. W chwili obecnej, w 2018 r. na inwestycje Gmina planuje przeznaczyć 26,6 mln zł, co nie byłoby możliwe bez uregulowania kwestii zadłużeniowych.

Dowiedz się więcej

Specjalizujemy się w bezpiecznej dla JST subrogacji długu.
Zobacz ofertę

Pomogliśmy w podobnych sprawach

16_mragowo
Mrągowo - Przejęcie długu

Harmonogram spłaty przyjętych zobowiązań przy zachowaniu ustawowych limitów zadłużenia i zagwarantowaniu płynności finansowej.

"Dzięki zaangażowaniu i merytorycznemu przygotowaniu pracowników Gmina Mrągowo zrestrukturyzowała zadłużenie [ponad 9 mln zł]"

J. Krasiński - Wójt Mrągowa

25_rewal
Rewal - Pożyczka z budżetu państwa

Wsparcie w uchwaleniu PPN i pozyskaniu 102 mln zł pożyczki z budżetu państwa.

„Wniosek o udzielenie pożyczki został przez Ministerstwo Finansów rozpatrzony i zaopiniowany pozytywnie”

R. Skraburski - Wójt Rewala