Emisja obligacji komunalnych Miejskiej Górki

Sfinansowanie budowy hali widowiskowo-sportowej
Hala Miejska Górka

Dlaczego obligacje komunalne?

Plan inwestycyjny Gminy Miejska Górka przewiduje budowę w latach 2017-2018 hali widowiskowo-sportowej, a nakłady jakie Gmina zamierza przeznaczyć na realizację inwestycji wynoszą łącznie 12,3 mln zł. Z uwagi na ograniczony zasób dochodów własnych Gminy, konieczne było zapewnienie środków na sfinansowanie inwestycji z zewnętrznych środków zwrotnych.

Wybór obligacji komunalnych jako źródła finansowania planowanej inwestycji był dość oczywisty, gdyż władze Miejskiej Górki wielokrotnie finansowały realizację inwestycji z obligacji. Znane więc były Gminie korzyści jakie niesie ze sobą ten instrument (elastyczność, szybka i łatwa procedura). Jak się jednak okazało, Gmina nie dywersyfikowała oferty instytucji finansowych mogących pełnić funkcję Agenta Emisji, ograniczając się wyłącznie do warunków finansowych oferowanych przez jeden bank.

Miejska Górka

Jak realizowano usługę?

Prace rozpoczęto od przeanalizowania sytuacji finansowej i założeń zawartych w WPF pod kątem zdolności kredytowej Gminy. Sporządzono projekt uchwały w sprawie emisji obligacji, który jeszcze przed uchwaleniem przez Radę Miejską Miejskiej Górki uzyskał pozytywną opinię RIO. Wysokość emisji określono na poziomie 12.200.000 zł, a wysokość i terminy wykupu poszczególnych serii ustalono uwzględniając możliwości finansowe Gminy oraz obowiązek zachowania ustawowych ograniczeń. 12 lipca 2017 r. Rada Miejska podjęła pakiet uchwał warunkujących możliwość podjęcia dalszych czynności, a mianowicie zmianę budżetu i WPF oraz uchwałę emisyjną.

W trybie negocjacji wszczęto postępowanie, którego celem było uzyskanie środków finansowych na realizację inwestycji, a przede wszystkim wynegocjowanie korzystanych warunków finansowania. Skierowano zaproszenia do składania ofert do kilkudziesięciu banków, będących liderami na rynku w zakresie organizowania i przeprowadzania emisji obligacji. W toku postępowania udzielono szczegółowych wyjaśnień i przekazano szereg dokumentów, które ułatwiły ocenę wiarygodności kredytowej Gminy. W wyznaczonym terminie uzyskano oferty, które poddano szczegółowej analizie ekonomiczno-prawnej.

Miejska Górka

Jakie osiągnięto efekty?

W odpowiedzi na skierowane zaproszenie, ofertę złożyły 4 banki – Bank Pekao S.A., PKO Bank Polski S.A., Dom Maklerski Banku BPS oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Uzyskane oferty zakładały bardzo korzystne warunki finansowe dla Gminy, co więcej znacząco niższe niż dotychczas uzyskiwane.

Najkorzystniejsza oferta przewidywała marżę na poziomie ~0,61%! Co istotne, należna w związku z organizacją emisji, prowizja aranżacyjna została określona na poziomie 0,2% kwoty emisji danej serii – co oznacza, że w momencie rezygnacji przez Gminę z emisji określonej serii, prowizja nie będzie pobierana!

Dowiedz się więcej

Specjalizujemy się w emisjach obligacji komunalnych, gdzie korzystne warunki dla JST są priorytetem.
Zobacz ofertę

Pomogliśmy w podobnych sprawach

17_szydlowiecki
Powiat Szydłowiecki - Obligacje komunalne

Określenie maksymalnych możliwości zaciągania zobowiązań. Kompleksowe przeprowadzenie przez procedurę emisji obligacji.

"Dzięki przeprowadzonym pracom Powiat Szydłowiecki pozyskał fundusze w wysokości 1.500.000 zł. […] całość prac została wykonana z najwyższą starannością."

W. Górlicki - Starosta Powiatu Szydłowieckiego

31_brodnica
Gmina Brodnica - obligacje komunalne

Doradztwo prawno-ekonomiczne w procesie emisji obligacji komunalnych.

„Zaangażowanie i doświadczenie pracowników (…) znalazły odzwierciedlenie w terminowej i rzetelnej realizacji umowy. Całość prac została wykonana z należytą starannością”

M. Pakowski – Wójt Gminy Brodnica