badanie olsztyn

Badanie obciążenia zadaniami pracowników UM w Olsztynie

Oszacowanie stopnia obciążenia pracą 104 stanowisk pracy
Olsztyn - biuro obsługi mieszkańca

Dlaczego badanie obciążenia zadaniami?

Urząd to wizytówka miasta czy gminy. Odpowiednio dobrana, dobrze zorganizowana kadra pracowników to gwarancja sukcesu zarówno wśród mieszkańców jak i wśród turystów czy inwestorów zewnętrznych.

Urząd Miasta Olsztyna posiada dobrze zorganizowany Wydział Organizacji i Kadr, który czuwa nad rozwojem i warunkami zatrudnienia pacowników. Problemem okazał się wiarygodny oraz obiektywny sposób oceny obciążenia pracą urzędników. Istniały już urzędy, które próbowały obserwacji czy skomplikowanych ankiet aby określić czy zgłaszane zapotrzebowanie na etaty jest zasadne. Większość tych metod niestety jest albo nieskuteczna albo bardzo kosztowna w stosowaniu (czasochłonność pracowników lub koszty systemów). To dlatego Urząd Miasta Olsztyna zdecydował się na współpracę z firmą Curulis, która posiada gotową, sprawdzoną w wielu urzędach metodologię.

Olsztyn - wejście do urzędu

Jak realizowano usługę?

Badanie zostało zaplanowane tak, aby możliwie najwierniej oddać faktyczną sytuację pracowników. Dlatego zdecydowano o podziale metodologii na:

  • - pomiar aktywnosci na stanowiskach komputerowych systemem Lab1
  • - analizę dokumentów wewnętrznych - zakresów obowiązków, regulaminu organizacyjnego, regulaminu pracy
  • - badania ankietowe
  • - wywiady bezpośrednie

Cały projekt realizowany był przez 4 miesiące i na zakończenie przygotowane zostały: raport ogólny, raporty dla kierowników oraz indywidualne abstrakty osobowe każdego z badanych pracowników. Ponadto wyniki i wnioski zostały zaprezentowane na spotkaniach z Prezydentem, Sekretarzem oraz Dyrektor Wydziału Organizacji i Kadr.

Olsztyn - Urząd Miasta

Jakie osiągnięto efekty?

Badanie w jasny sposób odpowiedziało czy zgłoszone wczesniej zapotrzebowanie na etaty w poszczególnych komórkach objętych badaniem jest zasadne. Dodatkowo wskazano zmiany organizacyjne, które w prosty sposób mogą się przyczynić do znacznej poprawy działania Urzędu (przesunięcia etatów, zmiany w zakresach obowiązków, doposażenie stanowisk pracy, zmiany w systemie szkolenia).

Cały materiał został zaprezentowany Prezydentowi, Sekretarzowi oraz Dyrektor Wydziału Organizacji i Kadr w postaci skróconych wniosków, co przyczyniło się do lepszego zrozumienia. Rozmowy z przedstawicielami Urzędu Miasta pozwoliły stwierdzić, że przeprowadzone badanie było dobrym bodźcem do wdrażania kolejnych zmian organizacyjnych.

Dowiedz się więcej

Przebadaliśmy już ponad 2 tysiące stanowisk pracy w polskich urzędach.
Zobacz ofertę

Pomogliśmy w podobnych sprawach

Herb Kołobrzegu
Miasto Kołobrzeg – badanie efektywności pracy 150 pracowników

Przeprowadzone badanie posłużyło jako podstawa do projektowania zmian organizacyjnych w Urzędzie.

"Doceniając okazane zaangażowanie i profesjonalizm, rekomendujemy firmę Curulis jako firmę rzetelną, wywiązującą się w sposób kompetentny i terminowy z powierzonych jej zadań"

J. Gromek Prezydent Miasta

Herb Sulejówka
Gmina Sulejówek - audyt personalny z badaniem obciążenia zadaniami

Rozbudowany audyt personalny połączony z badaniem obciążenia zadaniami miał wskazać czy etaty oraz zakresy obowiązków są prawidłowo skonstruowane w strukturze organizacyjnej urzędu.

"Firma Curulis wykonała powyższe zadanie w sposób kompletny i terminowy. Na podstawie opracowanego raportu osoby zarządzające otrzymały obiektywne źródło informacji o pracownikach i ich pracy."

A. Śliwa Burmistrz

Referencje po współpracy