Ostatnia aktualizacja: 9 lutego 2015 r. | Wejście w życie: 9 lutego 2015 r.

Serwis

Serwis www.curulis.pl oraz domena curulis.pl (zwane dalej „Serwisem”) są chronione prawem autorskim przysługującym firmie Curulis Sp. z o.o., Pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań.

Kopiowanie lub ponowne rozpowszechnianie treści umieszczonych na stronie niezgodne z postanowieniami niniejszego dokumentu jest prawnie zabronione i może spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej i karnej.

Z wyjątkiem wymienionych poniżej przypadków, kopiowanie lub powielanie treści na inne serwery lub do innych ośrodków w celu dalszego powielania lub ponownego rozpowszechniania jest wyraźnie zabronione.

Zezwolenie na udostępnianie treści z tego serwera udzielone jest pod warunkiem zastrzeżenia praw autorskich dotyczących treści.

Curulis Sp. z o.o. nie zapewnia spełnienia oczekiwań związanych z serwisem, w tym dorozumianych warunków przydatności handlowej, użyteczności dla określonych celów, tytułu własności ani nienaruszalności praw autorskich.

Dokumenty dostępne w witrynie sieci web

Zezwolenie na używanie treści z tego serwera ("Serwer") jest udzielone pod warunkiem, że (1) poniższa uwaga o prawach autorskich i zezwoleniach pojawi się we wszystkich kopiach, (2) dokumenty z tego Serwera użytkowane będą tylko w celach informacyjnych i niekomercyjnych, osobistych lub edukacyjnych oraz (3) do dokumentów nie będą wprowadzane żadne zmiany. Użycie dokumentów do innych celów jest wyraźnie zabronione i może spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej i karnej.

Serwis zawiera znak towarowy, który został użyty w celu jego identyfikacji. Udostępniając znak i inne materiały w Serwisie, Curulis Sp. z o.o. udziela ograniczonej licencji na ich wykorzystanie w celach edukacyjnych, osobistych, informacyjnych oraz niekomercyjnych. Wykorzystanie znaku towarowego wymaga zamieszczenia notki: „Copyright Curulis Sp. z o.o.”, natomiast wykorzystanie innych materiałów wymaga podania źródła ich pochodzenia w postaci notki: „Źródło: www.curulis.pl”. Zabrania się wykorzystywania materiałów z Serwisu do reklamy lub poparcia produktów, których Curulis Sp. z o.o. nie popiera lub w celu zasugerowania związku pomiędzy Curulis Sp. z o.o. a inną firmą lub organizacją. Wszelkie materiały, informacje oraz dane znajdujące się w Serwisie, w szczególności: zdjęcia, grafiki, teksty, elementy interaktywne są przedmiotem praw podmiotowych, w tym autorskich praw majątkowych Curulis Sp. z o.o. Wykorzystanie materiałów z Serwisu w celach innych niż wymienione jest możliwe pod warunkiem uprzedniej pisemnej zgody Curulis Sp. z o.o. Serwis ten oraz jego zawartość chroniona jest przepisami prawa, w tym w szczególności ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994, Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), a naruszenie tych praw zagrożone jest sankcjami cywilnymi i karnymi.

Wymienione powyżej dokumenty nie obejmują układu witryny www.curulis.pl oraz wszystkich witryn posiadanych, obsługiwanych, licencjonowanych lub kontrolowanych przez firmę Curulis Sp. z o.o. Elementy witryn sieci Web firmy Curulis Sp. z o.o. są chronione ustawami o prawach autorskich, o nieuczciwej konkurencji i innych, i nie mogą być kopiowane ani naśladowane w części lub w całości.

Wymienione powyżej dokumenty nie obejmują układu witryny www.curulis.pl oraz wszystkich witryn posiadanych, obsługiwanych, licencjonowanych lub kontrolowanych przez firmę Curulis Sp. z o.o. Elementy witryn sieci Web firmy Curulis Sp. z o.o. są chronione ustawami o prawach autorskich, o nieuczciwej konkurencji i innych, i nie mogą być kopiowane ani naśladowane w części lub w całości.

Dokumenty i towarzyszące im ilustracje, publikowane na tym serwerze, mogą zawierać nieścisłości techniczne lub błędy drukarskie. Informacje są okresowo aktualizowane. Firma Curulis Sp. z o.o. może w dowolnym czasie wprowadzić udoskonalenia i/lub zmiany w opisanym tutaj Serwisie.

Dokumenty i usługi dostępne w witrynie sieci web

W żadnym wypadku firma Curulis Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody szczególne, bezpośrednie lub wtórne ani jakiekolwiek inne szkody powstałe na skutek utraty możliwości użytkowania, danych lub zysków spowodowanej działaniem wynikającym z użytkowania Serwisu, zaniedbaniem lub innym pośrednim działaniem oraz ze względu na użycie lub zastosowanie Serwisu, dokumentów, przez udostępnienie lub nieudostępnienie usług, albo ze względu na użycie lub zastosowanie informacji dostępnych na tym serwerze.

Łącza do witryn innych firm

Łącza w tym obszarze umożliwiają opuszczenie witryny firmy Curulis Sp. z o.o. Witryny, do których kierują te łącza, nie są kontrolowane przez firmę Curulis Sp. z o.o. i firma Curulis Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść jakiejkolwiek witryny, do której prowadzi łącze, za jakiekolwiek łącze, zawarte w takiej witrynie ani za zmiany i aktualizacje tych witryn. Firma Curulis Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za publikowanie w sieci web lub za inne formy transmisji pochodzące z witryny, do której prowadzi dane łącze. Firma Curulis Sp. z o.o. oferuje te łącza tylko dla wygody użytkownika, a udostępnienie danego łącza nie jest równoważne z aprobatą zawartości określonej witryny przez firmę Curulis Sp. z o.o.

Strona internetowa curulis.pl jest zintegrowana z wtyczkami portali społecznościowych: tj. Facebook, Twitter, Google+, Youtube. Umożliwiają one umieszczanie zakładek na stronach WWW oraz dzielenie się nimi z innymi członkami portali społecznościowych. Wtyczki społecznościowe są rozpoznawalne poprzez ich logo, będące znakami towarowymi, których właścicielem nie jest Curulis Sp. z o.o.

UWAGA O PRAWIE AUTORSKIM. Copyright © Curulis Sp. z o.o., Pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań, KRS: 0000432301, NIP: 7831691499, REGON: 302201928. Wszelkie prawa zastrzeżone.

ZNAKI TOWAROWE. Wymienione nazwy istniejących firm i produktów mogą być znakami towarowymi należącymi do odpowiednich właścicieli.

Znaki towarowe

Niniejsza witryna przetwarza pewne informacje związane z użytkownikiem (np. numery IP, czy domeny), które są wykorzystywane w celach technicznych, statystycznych oraz do administracji serwerami.

Przed wykorzystaniem informacji w celu innym niż wymienione w niniejszej Polityce prywatności prosimy użytkownika o pozwolenie.

W razie wątpliwości, pytań lub w celu otrzymania dokładniejszych informacji o przetwarzaniu danych przez naszą firmę prosimy o kontakt pod adresem biuro@curulis.pl.

Prawa, które nie zostały tutaj jawnie przyznane, są zastrzeżone.